1. Üldsätted
  • Lingua Estonica OÜ keeltekool tegutseb tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimisega Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirja alusel 08.2022 nr 1.1-3/22/140.
  • Lingua Estonica OÜ keeltekool, registrikood 16495848, lähtub koolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja kõigist teistest täiskasvanuharidust ja täienduskoolitusi reguleerivatest õigusaktidest ning määrustest.
  • Õpingute aluseks on õppekava, kus on määratletud:
   õppekava nimetus;
   • õppekavarühm;
   • õpiväljundid;
   • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
   • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
   • õppe sisu;
   • õppekeskkonna kirjeldus;
   • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
   • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
   • koolituse läbiviija kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
  • Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
  • Õppetöö viiakse läbi Tallinnas või mujal Eestis asuvates õppetööks sobivates renditavates ruumides või virtuaalselt või koolituse tellija koolitusruumides.
  • Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe-eesmärgid ning seatud õpiväljundid.
  • Õppekavad vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude, materjalide sobivus  ning õppijate ja tööandjate vajadus.
  • Õppekavade koostamisel kaasame erinevaid koolitajaid, tööandjaid, õppijaid ning valdkonna eksperte.
  • Õppekavad kinnitab õppekorraldusspetsialist.
  • Õppekavad avalikustatakse Lingua Estonica veebilehel linguaestonica.ee
  • Toimunud koolituste õppekavad säilitatakse dokumendihaldussüsteemis ning vajadusel saab nendega tutvuda õppekorraldusspetsialistile päringut esitades.
  • Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
  • Õppetöö viiakse läbi Tallinnas või mujal Eestis asuvates õppetööks sobivates renditavates ruumides või virtuaalselt või koolituse tellija koolitusruumides.
  • Koolitused toimuvad aastaringselt. Ettevõtte- ja organisatsioonisiseste koolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
  • Eesti keele B1- taseme, B2- taseme ja C1 –taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursused toimuvad nii grupi- kui ka individuaalõppena.