LINGUA ESTONICA OÜ õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1 Lingua Estonica OÜ keeltekool tegutseb tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimisega Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirja alusel 31.08.2022 nr 1.1-3/22/140.

1.2 Lingua Estonica OÜ keeltekool, registrikood 16495848, lähtub koolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja kõigist teistest täiskasvanuharidust ja täienduskoolitusi reguleerivatest õigusaktidest ning määrustest.

1.3 Õpingute aluseks on õppekava, kus on määratletud:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviija kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.4 Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.5 Õppetöö viiakse läbi Tallinnas või mujal Eestis asuvates õppetööks sobivates renditavates ruumides või virtuaalselt või koolituse tellija koolitusruumides.

1.6 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe-eesmärgid ning seatud õpiväljundid.

1.7 Õppekavad vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude, materjalide sobivus ning õppijate ja tööandjate vajadus.

1.8 Õppekavade koostamisel kaasame erinevaid koolitajaid, tööandjaid, õppijaid ning valdkonna eksperte.

1.9 Õppekavad kinnitab õppekorraldusspetsialist.

1.10 Õppekavad avalikustatakse Lingua Estonica veebilehel www.linguaestonica.ee

1.11 Toimunud koolituste õppekavad säilitatakse dokumendihaldussüsteemis ning vajadusel saab nendega tutvuda õppekorraldusspetsialistile päringut esitades.

1.12 Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.13 Õppetöö viiakse läbi Tallinnas või mujal Eestis asuvates õppetööks sobivates renditavates ruumides või virtuaalselt või koolituse tellija koolitusruumides.

1.14 Koolitused toimuvad aastaringselt. Ettevõtte- ja organisatsioonisiseste koolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.15 Eesti keele B1- taseme, B2- taseme ja C1 –taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud intensiivkursused toimuvad nii grupi- kui ka individuaalõppena.

2. Vastuvõtutingimused

2.1 Keeleõppe alustamise tingimuseks on soov omandada vastavat keeletaset. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel ning keeleoskuse esmase määramise testiga https://viktoriin.meis.ee/soeltest/ selgitatakse välja õppija vastavus antud tasemel õppimiseks (v.a algtase).

2.2 Lingua Estonica OÜ koolitustele on võimalik registreeruda meie kodulehel www.linguae.ee ’võta ühendust’ vormi kaudu.
Samuti on võimalik registreeruda e-posti teel, saates vajalik informatsioon aadressile info@linguaestonica.ee või helistades õppejuhile telefonil +372 519 17511

2.3 Koolitusele registreerumiseks on vajalik esitada koolituse nimetus, õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve saaja aadress (e-post ja/või postiaadress) ja nimi. Kui arve saaja on ettevõte/asutus, tuleb märkida lisainformatsiooni lahtrisse juriidiline nimi ja registrikood. Koolitusele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu.

2.4 Õppejuhilt saab küsida täiendavat ja selgitavat infot koolituse sisu ja õppekorralduse kohta. Samuti saab õppejuhile rääkida oma konkreetsetest koolitusvajadustest, ootustest, erisoovidest, soovi korral ka oma valdkonna taustast. Erisoovidest ja vajadustest palume rääkida võimalikult varakult, et koolitaja saaks kursust ette valmistades nendega võimalusel arvestada.

2.5 Peale koolitusele registreerumist saadetakse õppijale kolme tööpäeva jooksul kinnitus õppija e-posti aadressile. Kirjaliku registreerumise puhul helistab õppejuht õppijale, et kinnitada osalust ja vajadusel vastata tema küsimustele.

2.6 Enne kursuse algust saadetakse kursusel osalejatele e-kirja teel korralduslik info- kursuse ajakava, toimumiskoha aadress, juurdepääsu- ja parkimistingimused.
Koolituskeskus jätab endale õiguse vähese huvi korral koolitus ära jätta või edasi lükata. Kui koolitus jääb ära või lükkub edasi, on õppijal õigus koolitus tühistada ja kui arve on varem tasutud, siis tagastame selle 3 tööpäeva jooksul täies ulatuses.

3. Koolitusgruppide komplekteerimine

3.1 Eesti keele B1, B2, C1- tasemete tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud kursused. Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse eesmärk on mitte-eestikeelse õppija eesti keele oskuse arendamine tasemeeksamiks valmistumisel.

3.2 Lingua Estonica kursustel on eesti keele õppekava lõpetamise tingimus osalemine vähemalt 70% kontakttundides ja koolitusfirmasisese lõputesti või eksami sooritamine. See hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. Keeleoskustasemeid mõistetakse siin ja edaspidi Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi.

3.3 Ettevõtte- ja organisatsioonisisesed keelekoolitused – Lingua Estonica OÜ pakub organisatsioonisisest keelekoolitust ning koolitusi meeskondadele.

3.4 Koolitused toimuvad kontaktõppe, veebiõppe või hübriidõppe vormis.

3.5 Lingua Estonica õppegruppide moodustamise aluseks on õppijate keeleoskustase kursuse alguses, samuti õppijate eelistused kursuse toimumise aegade osas.

3.6 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri ehk õppegrupi nimekiri.

3.7 Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kes on määratlenud oma keeleoskustaseme.

3.8 Lingua Estonica OÜ keeltekoolis õppima asunud isikuga sõlmitakse ametlik koolitusleping.

4. Õppetasu

4.1 Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus, kui ta on osalenud vähemalt 70% kontakttundides. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud, samuti vähem kui 70% kontakttundides osalenud õppijale väljastatakse tõend.
4.2 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad kursuse lõpus elektroonilise tagasiside küsitluse lehe.
4.3 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, mis väljastatakse õppetöö esimese nädala jooksul. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
4.4 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille suurus ja maksetähtajad fikseeritakse koolituslepingus.
4.5 Koolituselt puudumist või koolituse katkestamist ei tasaarveldata.
4.6 Õppetasu tagastamist või õppetasust vabastamist ei toimu, va erandlikel ja põhjendatud juhtudel, mil tuleb kirjalikult taotleda Lingua Estonica OÜ juhatuselt õppetasu tagastamist või sellest vabastamist.
4.7 Lingua Estonica OÜ ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta, kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

5. Lingua Estonica OÜ kohustused

5.1 Komplekteerida keelegrupid vastavalt õppijate keeletasemele.
5.2 Läbi viia koolitus vastavalt kursuse õppekavale.
5.3 Pidada tundide toimumise kohta arvestust.
54. Koolitaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ära jäänud tunnid läbi viia hiljem, õppijatega eelnevalt kokkulepitult ja neile sobival ajal.
5.5. Lingua Estonica OÜ-l on õigus mitte tagastada tasu õppijatele katkestatud koolituse eest.
5.6. Lingua Estonica OÜ-l on õigus koolituse gruppi mitte avada, kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi.
5.7. Lingua Estonica OÜ-l on õigus muuta koolituse tundide arvu ja hinda, kui õppegruppi on registreerunud eeldatust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid.
5.8. Lingua Estonica OÜ ei tasaarvelda kliendiga puudutud tundide maksumust.

6. Õppija kohustused

6.1 Osaleda koolitusel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult taasesitatavas vormis.
6.2. Õigeaegselt tasuda õppetasu Lingua Estonica OÜ poolt väljastatud arve alusel.
6.3. Õppijal on õigus tasuda koolituse eest osade kaupa, maksimaalselt kuni kolmes osas konkreetse Lingua Estonica OÜ kehtestatud maksegraafiku alusel, mis fikseeritakse õppijaga sõlmitavas koolituslepingus https://linguaestonica.ee/koolituslepingu-tuuptingimused/
6.4. Õppijal on õigus loobuda keelekursusest hiljemalt peale teist tundi, hilisem loobumine ei vabasta õppetasu tasumisest.
6.5. Õppijal on õigus 5% püsikliendisoodustusele koolituse täishinnast, kui ta on eelnevalt osalenud Lingua Estonica OÜ koolitustel viimase 5 aasta jooksul.
Kui õppija jätkab õppimist hiljemalt 6 kuu jooksul, siis on jätkukoolituse soodustus 15% täishinnast.
6.6. Õppija on kohustatud teatama Lingua Estonica keeltekoolile oma puudumisest individuaalõppe tunnist vähemalt 24 tundi ette. Teatamise kohustuse mittetäitmisel on õppija kohustatud tasuma tundide eest täies ulatuses.
67. Õppijal on õigus eraisikuna koolituste eest tasudes taotleda Maksu- ja Tolliametist tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksutagastust 20% koolituskuludest.

Lingua Estonica OÜ õppekorralduse kord kehtib alates 14.07.2022.

Koolituste kvaliteedi tagamine

1. Koolitajate kvaliteedi tagamine

1.1 Lingua Estonica OÜ keeltekoolil on välja töötatud koolitajate ja õpetajate kvaliteedistandard, eetikakoodeks ja käitumisjuhised, mis on aluseks koolitajate ja koolituse kvaliteedi tagamisel. Kõikidel Lingua Estonica OÜ keeltekoolis õpetatavatel pedagoogidel on erialane kõrgharidus ja nad omavad töökogemust täiskasvanute koolitamise alal.

1.2 Õppekvaliteedi tagamiseks viiakse läbi regulaarseid õpetajate täiendkoolitusi. Vähemalt kaks korda aastas toimuvad õpetajate täiendkoolitused digipädevuste, metoodika, õppematerjalide, psühholoogia ja koolitaja isiksuse arengu, vaimse tervise ja muudel teemadel.

1.3 Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasisideküsitluse põhjal.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1 Lingua Estonica OÜ õppekavade koostamise aluseks on võetud täiskasvanute koolituse seadus ja täienduskoolituse standard.

2.2 Õppekavad on välja töötatud koostöös magistrikraadiga eesti keele õpetajatega.

2.3 Õppekavade täiendamine toimub vajaduspõhiselt jooksvalt ning kord aastas vastava keele õpetajatega.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

3.1 Kõik kursused on Lingua Estonica OÜ kodulehel üleval vähemalt üks kuu enne kursuse algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel oleva registreerumisvormi kaudu. Registreerudes saavad osalejad valida endale sobivaimad koolituse toimumise ajad ja kirjeldada oma eelnevat õpikogemust. Saadud infot võetakse arvesse gruppide komplekteerimisel.

3.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust. Keelekursusele registreeruda soovijad suunatakse sooritama keeletaseme online testi.

3.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta hiljemalt kursuse alguse eelneval nädalal.

3.4 Keelekoolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.

3.5 Lingua Estonica OÜ õppeklassid asuvad erinevates Eesti linnades. Kõik ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnika ja internetiühendusega. Ruumid on ligipääsetavad ratastooliga.

3.6 Lingua Estonica OÜ õppeklassides on kõikidele osalejatele kättesaadav joogivesi, kohv, tee.

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

4.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad internetipõhise või paberkandjal tagasisideküsitluse, kus annavad hinnangu koolituse sisule, enda keelealasele arengule, õppematerjalidele, õppemetoodikale, tundide ülesehitusele (tempo, õhkkond, selgituste arusaadavus, õpitava keele praktiseerimise võimalused jm) koolitaja tööle ja kursuse korralduslikule poolele ning teevad ettepanekuid koolituse sisu ja vormi täiustamiseks.

4.2 Tagasisideküsitluste info analüüsitakse, selle tulemusi arutatakse koos koolitajate ja juhtkonnaga. Kord aastas tehakse koondanalüüs, mis jääb aluseks edasise õppekvaliteedi ja keeltekooli ja kompetentsikeskuse töö korralduse parendamisel. Parimaid koolitajaid tunnustatakse kord aastas.