Koolitusest

Eesti keel B1-tase

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
 • Kogu koolitus – 160 akadeemilist tundi
 • Veebiõpe koos õpetajaga – 120 akadeemilist tundi
 • Iseseisev õpe – 40 akadeemilist tundi

Hind: 1 440 €

Vastavalt osalejate soovile valitakse õppevorm:

 • Intensiivne õppevorm – 4 ak tundi, 5 korda nädalas
 • Vähem intensiivne õppevorm – 4 ak tundi, 4 korda nädalas
 • Tavaline õppevorm – 4 ak tundi, 2 korda nädalas

Õppetöö toimub valdavalt eesti keeles, vajadusel inglise või vene keele vahendusel.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Täiskasvanud, üliõpilased ja vanemate klasside õpilased, kes soovivad eesti keelt õppida ja

 • on lõpetanud A2-taseme keelekursuse
 • on sooritanud riikliku A2-taseme eksami
 • on sooritanud veebipõhise A2-taseme testi
 • sooritab antud taseme keeletesti Lingua Estonica kodulehel

Õpieesmärgid

 • B1-tasemel eesti keele omandamine vastavalt EV keeleseaduse lisas nr 1 ja Euroopa keelemapis sätestatud suunistele.
 • Eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks valmistumine.
Õpiväljundid

Koolituse lõpuks on B1-taseme eesti keele õppijatel paranenud järgmised oskused:

 • kuulamisoskus

Õppija nimetab ja seletab põhilise teabe igapäevaelu või oma tööga seotud teemadel. Sõnastab ümber meedias avaldatud oluliste uudiste põhisisu. Analüüsib lihtsamate telefonikõnede ja sõnumite sisu.

 • rääkimisoskus

Õppija vestleb tuttavatel (perekond, päevasündmused) või teda huvitavatel teemadel (töö, vaba aeg, hobid), kasutades lihtlauseid. Oskab teed küsida ja juhatada. Oskab vastata lihtsamatele ja tuttavatele küsimustele.

 • lugemisoskus

Õppija loeb lihtsamaid tekste, mille sisu on talle tuttav. Lugemine on ladus, kuid osa sõnu peab sõnastikust järele vaatama. Sõnastab ümber pikemate tekstide peamise mõtte.

 • kirjutamisoskus

Õppija kirjutab lihtsamaid e-kirju ja sõnumeid; isiklikke kirju kirjutab sõnastiku abil. Annab kirjalikku teavet talle tuttavatel teemadel.

Koolituse sisu

B1-taseme eesti keele veebikoolituse sisu on jagatud viieks teemaks. Õppeprotsessis kasutatakse järgmisi töömeetodeid:

 • dialoogide kuulamine, lugemine ja lünktekstiga harjutused
 • ideekaartide põhjal suhtlemine
 • aktiivõppe võtted
 • rühma- ja paaristöö
 • teadete kirjutamine ja neile vastamine
 • kuulutuste ja reklaamide kuulamine, lugemine, teabe leidmine
 • siltide, visiitkaartide lugemine
 • juhiste kuulamine ja piltide asetamine õigesse järjekorda
 • loetud ja kuuldud teksti ja piltide ühendamine
 • interaktiivsed sõnamängud