Koolitusest

Eesti keel B2-tase

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
 • Kogu koolitus – 160 akadeemilist tundi
 • Veebiõpe koos õpetajaga – 120 akadeemilist tundi
 • Iseseisev õpe – 40 akadeemilist tundi

Hind: 1 440 €

Vastavalt osalejate soovile valitakse õppevorm:

 • Intensiivne õppevorm – 4 ak tundi, 5 korda nädalas
 • Vähem intensiivne õppevorm – 4 ak tundi, 4 korda nädalas
 • Tavaline õppevorm – 4 ak tundi, 2 korda nädalas

Õppetöö toimub valdavalt eesti keeles, vajadusel inglise või vene keele vahendusel.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Täiskasvanud, üliõpilased ja vanemate klasside õpilased, kes soovivad eesti keelt õppida ja

 • on lõpetanud B1-taseme keelekursuse
 • on sooritanud riikliku B1-taseme eksami
 • on sooritanud veebipõhise B1-taseme testi
 • sooritab antud taseme keeletesti Lingua Estonica kodulehel

Õpieesmärgid

 • B2-tasemel eesti keele omandamine vastavalt EV keeleseaduse lisas nr 1 ja Euroopa keelemapis sätestatud suunistele.
 • Eesti keele B2-taseme eksami sooritamiseks valmistumine.
Õpiväljundid

Koolituse lõpuks on B2-taseme eesti keele õppijatel paranenud järgmised oskused:

 • kuulamisoskus

Õppija analüüsib igapäevaelu teemaliste tekstide sisu, oskab seda teistele edasi anda. Kirjeldab selgelt ja mitmekesiselt ümbritsevat keskkonda ning inimesi. Eristab korduvate tekstide üksikasju, nt uudised, filmid, tuttava sisuga loengud.

 • rääkimisoskus

Õppija vestleb ladusalt ja spontaanselt emakeelse kõnelejaga. Peab ettekandeid teda huvitavatel teemadel. Võrdleb erinevaid seisukohti. Selgitab ja põhjendab oma arvamust.

 • lugemisoskus

Õppija loeb pikemaid tekste (ülevaated, artiklid, ilukirjandus jm), leiab neist vajalikku teavet ja teeb selle põhjal üldistusi.

 • kirjutamisoskus

Õppija kirjutab selget teksti (arvamus, ettekanne) erinevatel teemadel, selgitades oma seisukohta. Mitmekesist teksti kirjutab teda huvitavatel teemadel. Kasutab ortograafiat suures osas õigesti

Koolituse sisu

B2-taseme eesti keele veebikoolituse sisu on jagatud erinevateks teemadeks. Õppeprotsessis kasutatakse järgmisi töömeetodeid:

 • dialoogide kuulamine, lugemine ja lünktekstiga harjutused
 • ideekaartide põhjal suhtlemine
 • aktiivõppe võtted
 • rühma- ja paaristöö
 • teadete kirjutamine ja neile vastamine
 • kuulutuste ja reklaamide kuulamine, lugemine, teabe leidmine
 • siltide, visiitkaartide lugemine
 • juhiste kuulamine ja piltide asetamine õigesse järjekorda
 • loetud ja kuuldud teksti ja piltide ühendamine
 • interaktiivsed sõnamängud