Koolitusest

Eesti keel C1-tase

Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

2024. aastal algavad eesti k kursused

Tallinn – 1.04.2024

Kohtla-Järve – 1.04.2024

Narva – 15.01.2024

Jõhvi – 15.01.2024

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus
 • Kogu koolitus – 160 akadeemilist tundi
 • Veebiõpe koos õpetajaga – 120 akadeemilist tundi
 • Iseseisev õpe – 40 akadeemilist tundi

Hind: 1 440 €

Vastavalt osalejate soovile valitakse õppevorm:

 • Intensiivne õppevorm – 4 ak tundi, 5 korda nädalas
 • Vähem intensiivne õppevorm – 4 ak tundi, 4 korda nädalas
 • Tavaline õppevorm – 4 ak tundi, 2 korda nädalas

Õppetöö toimub ainult eesti keeles.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Täiskasvanud, üliõpilased ja vanemate klasside õpilased, kes soovivad eesti keelt õppida ja

 • on lõpetanud B2-taseme keelekursuse
 • on sooritanud riikliku B2-taseme eksami
 • on sooritanud veebipõhise B2-taseme testi
 • sooritab antud taseme keeletesti Lingua Estonica kodulehel

Õpieesmärgid

 • C1-tasemel eesti keele omandamine vastavalt EV keeleseaduse lisas nr 1 ja Euroopa keelemapis sätestatud suunistele.
 • Eesti keele C1-taseme eksami sooritamiseks valmistumine.
Õpiväljundid

Koolituse lõpuks on C1-taseme eesti keele õppijatel paranenud järgmised oskused:

 • kuulamisoskus

Õppija analüüsib juttu pikal ja suhteliselt keerukal teemal. Kirjeldab ja seletab lahti pikki tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundmuse valdkonda või mitte. Eristab ja kõrvutab keerukaid tekste, mis tulevad ette avalikus elus ning töö- ja hariduse valdkonnas. Defineerib idiomaatilisi väljendeid.

 • rääkimisoskus

Õppija vestleb ladusalt peaaegu kõikidel teemadel nii avalikes kui ka õpi- ja tööoludes. Eristab peenemaid tähendusvarjundeid. Esitab selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid keerukal teemal. Kasutab grammatiliselt õiget eesti keelt. Põhjendab üksikasjalikult oma vaateid ja seisukohti.

 • lugemisoskus

Õppija loeb pikki tekste väga erinevatel teemadel, analüüsib ja võrdleb tekstide sisu. Loeb ilukirjandust ja spetsiifilisi tarbetekste. Vaatab filme eestikeelsete subtiitritega.

 • kirjutamisoskus

Õppija kirjutab korraliku ülesehitusega, selget teksti ja seda erinevatel teemadel, selgitades oma seisukohti adekvaatselt. Mitmekesist teksti kirjutab teda huvitavatel teemadel.

Koolituse sisu

C1-taseme eesti keele veebikoolituse sisu on jagatud erinevateks teemadeks. Õppeprotsessis kasutatakse järgmisi töömeetodeid:

 • dialoogide kuulamine, lugemine ja lünktekstiga harjutused
 • ideekaartide põhjal suhtlemine
 • aktiivõppe võtted
 • rühma- ja paaristöö
 • teadete kirjutamine ja neile vastamine
 • kuulutuste ja reklaamide kuulamine, lugemine, teabe leidmine
 • siltide, visiitkaartide lugemine
 • juhiste kuulamine ja piltide asetamine õigesse järjekorda
 • loetud ja kuuldud teksti ja piltide ühendamine
 • interaktiivsed sõnamängud